ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                        
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                       ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๙/๒๕๖๒ 
                       ๔.๒   รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
                       ๔.๓   รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๒                           
                       ๔.๔   รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๒                           
                       ๔.๕   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒                            
                       
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                       ๕.๑   การทบทวนกลยุทธ์การทำงานตามแผนงบประมาณปีงบประมาณ​ ๒๕๖๓                           
                       ๕.๒   สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑                   
                    
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ