ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๑o/๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา  ๑๓.๓o  น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                       
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                       ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๒ 
                       ๔.๒   รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒
                       ๔.๓   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒                           
                       ๔.๔   การติดตามการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาส ๔
                       ๔.๕   รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือนกันยายน  ๒๕๖๒
                       ๔.๖   รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบยุทธศาสตร์ราชภัฏปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                       ๔.๗   กำหนดการรายงานตัวบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑                         
                       
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                       ๕.๑   มติที่ประชุมเครือข่ายคณบดีสัญจร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
                       ๕.๒   (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
                       ๕.๓   (ร่าง) แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
                       ๕.๔   รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
                       ๕.๕   รายงานผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์​ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒                    
                                                           
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ