ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๙/๒๕๖o

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖o

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 
ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖o
 
ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่องสืบเนื่อง
                          -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
                          ๔.๒   พิธีรำลึกสมเด็จพระราชบิดา พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย (วันมหิดล)
                          ๔.๓   รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
                          ๔.๔   ปฏิทินงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
                          ๔.๕   ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ภาคกลางและกลุ่มรัตนโกสินทร์)
                          ๔.๖   แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
                          ๔.๗   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 
ระเบียบวาระที่ ๕    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๑   รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
                          ๕.๒   ขอใช้เงินงบประมาณรายได้ สมทบค่าก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ ๑ หลัง จากเงินคงคลัง
                          ๕.๓   ขอใช้เงินคงคลังที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คงเหลือ เพื่อดำเนินการปรับปรุงผลงานมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
                          ๕.๔   สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 
ระเบียบวาระที่ ๖    เรื่องอื่น ๆ