ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒o ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                       ๑.๑   ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์การสัมมนา เรื่อง ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การขับเคลื่อนประเทศ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                       ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๓/๒๕๖๒ 
                       ๔.๒   รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
                       ๔.๓   (ร่าง) กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓                           
                       ๔.๔   รายงานข้อมูลหลักสูตร สาขาวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ประจำหลักสูตร และจำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
                       ๔.๕   จำนวนบัณฑิตรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
                       ๔.๖   ผลสำรวจความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
                       ๔.๗   รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๒
                       ๔.๘   รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
                       ๔.๙   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒   
 
                                              
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                       ๕.๑   หลักเกณฑ์การบรรจุ การต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี
                       ๕.๒   รายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สระแก้ว มหาวิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
                       ๕.๓   การติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
                         
                                                           
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ