ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา  ๑๔.oo  น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                        
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                       ๔.๑   การดำเนินการเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                       ๔.๒   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๓
                       ๔.๓   รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐ ประจำเดือนมกราคม  ๒๕๖๓
                       ๔.๔   รายงานจำนวนผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  เต็มเวลา  จันทร์ – ศุกร์  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓
                       ๔.๕   การจัดโครงการนิทรรศการสมเด็จพระราชปิตุจฉา  เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
                       ๔.๖   รายงานการดำเนินกิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งที่  ๔๗  รอบมหกรรม
                       ๔.๗   รายงานการดำเนินกิจกรรมอบรมเรื่องการขอผ่อนผันตรวจเลือกทหารกองประจำการ
                       ๔.๘   รายงานการจัดกิจกรรมตลาดนัดนักศึกษา
                       ๔.๙   รายงานการสำรวจหลักสูตรที่ต้องการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อขึ้นทะเบียน TQR ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                       ๔.๑๐ รายงานสรุปผลการติดตามผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ ๔.๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์
                       ๔.๑๑ รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ประจำเดือนมกราคม  ๒๕๖๓
                       ๔.๑๒ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือนมกราคม ๒๕๖๓           
                       ๔.๑๓ รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ประจำเดือนมกราคม  ๒๕๖๓
 
                                              
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                       ๕.๑   (ร่าง)  แผนบริหารความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓
                       ๕.๒   (ร่าง) แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ฉบับปรับปรุง และแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
                                             
                                                           
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ