ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                            ๑.๑     ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                            ๔.๑     แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๓
                            ๔.๒     รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
                            ๔.๓     รายงานข้อมูลหลักสูตร  สาขาวิชา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หรืออาจารย์ประจำหลักสูตร  และจำนวนนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒  (ไตรมาส  ๒)
                            ๔.๔    โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศสู่ระดับกลาง
                            ๔.๕     รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๓
                            ๔.๖     รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
                            ๔.๗     รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๓
                            ๔.๘     (ร่าง)  แผนบริหารความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                            ๕.๑     การรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  และการกำหนดมาตรการส่งเสริม  สนับสนุน  ประเมินคุณภาพ  กำกับดูแล  และการจัดสรรงบประมาณแก่กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ...
                            ๕.๒     รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ “การบริหารและพัฒนาบุคลากร” และ “การดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA)  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒”
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
                            ๖.๑    การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารแทนตำแหน่งที่ว่าง
                            ๖.๒    การเลือกกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ) แทนตำแหน่งที่ว่าง ข้อ ๗ (๕)