ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                            
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                            ๔.๑     แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๓
                            ๔.๒     รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐ ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๖๓ 
                            ๔.๓     รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๖๓
                            ๔.๔     รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือนมีนาคม ๒๕๖๓
                            ๔.๕     รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
                            
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                            ๕.๑     โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จากโจทย์และความต้องการของจังหวัดสระแก้ว
                            ๕.๒     (ร่าง) กรอบดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ฉบับปรับปรุง
                            ๕.๓     โครงการจัดตั้งวไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
                           ๖.๑    การเลือกคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประจำมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ครบวาระ