ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                            
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                            ๔.๑     แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๕/๒๕๖๓
                            ๔.๒     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แผนแม่บทวไลยอลงกรณ์ มั่นใจ สะอาด ปลอดภัย 
                            ๔.๓     (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
                            ๔.๔     รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐ ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๖๓
                            ๔.๕     รายงานการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสที่ ๒
                            ๔.๖     รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓
                            ๔.๗     รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือนเมษายน ๒๕๖๓
                            ๔.๘     รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๖๓
                            
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                            ๕.๑     โครงการเสนอขอรับงบประมาณจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
                            ๕.๒     ประมาณการรายได้ และประมาณการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
                            ๕.๓     ประมาณเงินรายได้และงบรายจ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงเรียนสาธิต นานาชาติสยามสิงคโปร์
                            ๕.๔     รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ