ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                            
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                            ๔.๑     แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๖/๒๕๖๓
                            ๔.๒     ยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
                            ๔.๓     รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐ ประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๓
                            ๔.๔     รายงานข้อมูลหลักสูตร สาขาวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ประจำหลักสูตร และจำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ไตรมาส ๓)
                            ๔.๕     รายงานหลักสูตรที่ขอรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อขึ้นทะเบียน TQR ปีการศึกษา ๒๕๖๒
                            ๔.๖     รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
                            ๔.๗     รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
                            ๔.๘     รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๓
                            
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                            ๕.๑     ประมาณการรายได้ และประมาณการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
                            ๕.๒     การรวมงานคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นส่วนงานตามโครงสร้างของโครงการจัดตั้งวไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม
                            ๕.๓     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
                            ๕.๔     (ร่าง) ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ