ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์

--------------------------------------

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                            ๔.๑ แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๗/๒๕๖๓
                            ๔.๒ กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
                            ๔.๓ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐ ประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๓
                            ๔.๔ รายงานการจัดหาจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
                            ๔.๕ รายงานการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา “ราชพฤกษ์ช่อใหม่” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
                            ๔.๖ รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
                            ๔.๗ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
                            ๔.๘ รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๓                          
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                            ๕.๑ ร่าง แผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ฉบับปรับปรุง และร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
                            ๕.๒ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
                            ๕.๓ พิจารณาความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม (RM1-RM3) เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
                            ๖.๑ การแต่งตั้งกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรแทนตำแหน่งที่ว่าง
                             ๖.๒ การแต่งตั้งกรรมการพิจารณาเงินรางวัลผลการปฏิบัติราชการสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ จากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลั
                             ๖.๓ การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร