ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
                         -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                       ๔.๑ แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
                        ๔.๒ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
                        ๔.๓ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ระดับศูนย์จัดการศึกษา จังหวัดสระแก้ว ระดับโรงเรียนสาธิต และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
                        ๔.๔ รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
                        ๖.๑ การเลือกกรรมการจรรยาบรรณแทนตำแหน่งที่ว่าง