ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๑o/๒๕๖o

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖o

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 
ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖o
 
ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
                          ๔.๒   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
                          ๔.๓   รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐
                          ๔.๔   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 
ระเบียบวาระที่ ๕    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๑   รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
                          ๕.๒   (ร่าง) แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
                          ๕.๓   สรุปผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
                          ๕.๔   แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 
ระเบียบวาระที่ ๖    เรื่องอื่น ๆ
                         ๖.๑    สำเนาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๕ ในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี