ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑o กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ หอนิทัศน์ราชภัฏ ชั้น ๒ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
                            
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                       ๔.๑  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๙/๒๕๖๓
                       ๔.๒  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐ ประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๓ 
                       ๔.๓  รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
                       ๔.๔  ประชาสัมพันธ์การใช้แอพลิเคชั่นการให้บริการนักศึกษา VLlife
                       ๔.๕  รายงานข้อมูลหลักสูตร สาขาวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ประจำหลักสูตร และจำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ไตรมาส ๔)
                       ๔.๖  รายงานผลการดำเนินกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา
                       ๔.๗  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๓
                       ๔.๘  รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                        ๕.๑  (ร่าง) แผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ฉบับปรับปรุงของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
                        ๕.๒  การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย
                        ๕.๓  (ร่าง) แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
                        ๕.๔  การปรับปรุงตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพของเล่มคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
                        ๕.๕  (ร่าง) แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
                        ๕.๖  (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) โรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓                   
                   
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ