ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๑o/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ หอนิทัศน์ราชภัฏ ชั้น ๒ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓
                            
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                       ๔.๑  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๓
                       ๔.๒  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐ ประจำเดือนกันยายน  ๒๕๖๓ 
                       ๔.๓  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
                       ๔.๔  ชี้แจงการเข้าใช้งานระบบ E - HRM
                       ๔.๕  ค่าธรรมเนียมที่นักศึกษาต้องจ่ายให้กับธนาคาร
                       ๔.๖  การประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง)
                       ๔.๗  รายงานหลักสูตรที่ต้องปรับปรุงตามรอบระยะเวลาที่กำหนดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
                       ๔.๘  โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้กับศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น
                       ๔.๙  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ประจำเดือนกันยายน  ๒๕๖๓
                       ๔.๑๐ รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                        ๕.๑  รายงานผลตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
                        ๕.๒  มติที่ประชุมเครือข่ายคณบดีสัญจร
                        ๕.๓  รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
                        ๕.๔  พิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
                        ๕.๕  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
                                                
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ