ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
                            
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                       ๔.๑  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๓
                       ๔.๒  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐ ประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๖๓ 
                       ๔.๓  รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
                       ๔.๔  รายงานการสำรวจหลักสูตรที่ต้องการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อขึ้นทะเบียน TQR ปีการศึกษา ๒๕๖๓
                       ๔.๕  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๖๓
                       ๔.๖  รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
                    
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                        ๕.๑  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย (OKRs) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
                        ๕.๒  การประกวดบุคคลต้นแบบ ตามโครงการ “ประกวดบุคคลต้นแบบผู้นำนวัตกรรม”
                        ๕.๓  การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔
                        ๕.๔  กำหนดรายชื่อผู้จัดการพื้นที่ (AM) ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) จำนวน ๓๒ ตำบล และโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก จำนวน ๗ ตำบล
                        ๕.๕  เสนอแก้ไขแบบอินทรธนูแข็งสำหรับเครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย
                        ๕.๖  (ร่าง) แฟ้มสะสมผลผลงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน
                        ๕.๗  ขออนุมัติงบประมาณจากเงินสะสมมหาวิทยาลัย ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารปฏิบัติการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Trade) ปรับปรุงลานจอดรถ และอาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
                                                
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ