ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา  o๙.oo  น.

ณ หอนิทัศน์ราชภัฏ ชั้น ๒ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓
                            
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                       ๔.๑  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๓
                       ๔.๒  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐ ประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
                       ๔.๓  ผลการสำรวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย
                       ๔.๔  รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
                       ๔.๕  รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
                       ๔.๖  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๓
                       ๔.๗  (ร่าง) กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
                    
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                        ๕.๑  เสนอแก้ไขแบบอินทรธนูแข็งสำหรับเครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย
                        ๕.๒  รูปแบบเข็มรางวัลนักนวัตกร “เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
                        ๕.๓  ภาระงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย (OKRs) ระดับคณะ
                        ๕.๔  สรุปข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง การขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตและการจัดการศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
                                                                       
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ