ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

--------------------------------------

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓
                            
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                       ๔.๑  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔
                       ๔.๒  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                       ๔.๓  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐ ประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๖๓
                       ๔.๔  การรายงานจำนวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอในงานประชุมวิชาการ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓
                       ๔.๕  รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
                       ๔.๖  รายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
                       ๔.๗  รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
                       ๔.๘  รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือนธันวาคม ๒๕๖๓
                       ๔.๙  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๖๓
                    
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                        ๕.๑  ขอส่งรายชื่อผู้รับปริญญากิตติมศักดิ์ นางเสงี่ยม  แสวงลาภ
                        ๕.๒  การทบทวนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
                        ๕.๓  ขอเพิ่มส่วนราชการภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ในประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
                        ๕.๔  ภาระงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย (OKRs) ระดับคณะ
                                                                       
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ