ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
                            
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                       ๔.๑  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๔
                       ๔.๒  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐ ประจำเดือนมกราคม  ๒๕๖๔ 
                       ๔.๓  การดำเนินการเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
                       ๔.๔  รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔
                       ๔.๕  รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือนมกราคม  ๒๕๖๔
                       ๔.๖  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ประจำเดือนมกราคม  ๒๕๖๔
                                        
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                        ๕.๑  (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัย
                        ๕.๒  ภาระงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย (OKRs) ระดับคณะ (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
                                                                                               
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ