ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
                            
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                       ๔.๑  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๔
                       ๔.๒  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
                       ๔.๓  รายงานข้อมูลหลักสูตร สาขาวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ประจำหลักสูตร และจำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๒)
                       ๔.๔  รายงานจำนวนผู้เข้าศึกษาปริญญาตรี เต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
                       ๔.๕  ข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
                       ๔.๖  รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
                       ๔.๗  รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๔
                       ๔.๘  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๔
                       ๔.๙  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
                                        
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                        ๕.๑  การต่ออายุสัญญาความร่วมมือระหว่าง Rvi Centre และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
                        ๕.๒  ขออนุมัติเงินสมทบกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาอย่างยั่งยืน
                                                                                               
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
                        ๖.๑  ขอหารือเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง วิธีการคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์