ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
                            
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                       ๔.๑  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๔
                       ๔.๒  แจ้งยกเลิกการประเมินคุณภาพหลักสูตรเพื่อเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualifications Register) 
                       ๔.๓  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐ ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๖๔
                       ๔.๔  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบที่ ๑)
                       ๔.๕  รายงาน “ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล” ตามประเด็น O28 ของ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
                       ๔.๖  รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
                       ๔.๗  รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือนมีนาคม  ๒๕๖๔
                       ๔.๘  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๖๔
                                                               
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                        ๕.๑  (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙
                        ๕.๒  การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  ในภาคการศึกษาแรก  สำหรับนักศึกษาใหม่ ที่ยื่นคำขอกู้เงินเรียนกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
                        ๕.๓  ขออนุมัติงบประมาณจากเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยเข้ากองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย
                                                                                               
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ