ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                      ๑.๑  VRU. mall
 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
                            
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                       ๔.๑  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๕/๒๕๖๔
                       ๔.๒  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐ ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๖๔ 
                       ๔.๓  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเตรียมการจัดงานครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๖๔
                       ๔.๔  รายงานจำนวนผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
                       ๔.๕  รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
                       ๔.๖  ข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิต และการจัดการศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
                       ๔.๗  รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔
                       ๔.๘  รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือนเมษายน  ๒๕๖๔
                       ๔.๙  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๖๔
                       ๔.๑๐ ขอเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตนักศึกษา และผู้ปกครองอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19)
                                                               
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                        ๕.๑  การเลือกสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เป็นหน่วยงานตรวจประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)
                        ๕.๒  การเปิด - ปิด อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
                        ๕.๓  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ด้านการสร้างและพัฒนาบัณฑิต
                        ๕.๔  (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
                        ๕.๕  แนวทางการขอรับการสนับสนุนเพื่อการดำเนินการโรงพยาบาลสนามในเครือข่าย อว.
                                                                                               
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ