ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา  o๙.oo  น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                      
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
                            
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                       ๔.๑  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๖/๒๕๖๔
                       ๔.๒  กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
                       ๔.๓  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐ ประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๔
                       ๔.๔  การเตรียมความพร้อมการประเมินภาระงานตาม OKRs ในรอบการประเมินถัดไป
                       ๔.๕  รายงานข้อมูลหลักสูตร สาขาวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ประจำหลักสูตร และจำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๓)
                       ๔.๖  รายงานจำนวนผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
                       ๔.๗  ขอแจ้งกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
                       ๔.๘  รายงานการช่วยเหลือนักศึกษากรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
                       ๔.๙  รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
                       ๔.๑๐ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๔
                       ๔.๑๑ รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๔
                                                               
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                        ๕.๑  เสนอหลักสูตรระยะสั้นจำนวน ๒ หลักสูตร ของสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                        ๕.๒  (ร่าง) หลักสูตรปฏิบัติการสนุกของเด็กช่างคิด หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔
                        ๕.๓  (ร่าง) ประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
                                                                                                                     
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ