ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖o

วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖o

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 
 
ระเบียบวาระที่  ๒        รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
 
 
ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่องสืบเนื่อง
                                -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่  ๔        เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                               ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
                               ๔.๒   การรับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และอาจารย์ใหม่ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์
                               ๔.๓   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
                               ๔.๔   ขออนุญาตใช้อาคารเรียน ๔ จัดการเรียนการสอน
                               ๔.๕   การติดตามการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในระบบ VRU Projects Monitoring System
                               ๔.๖   รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
                               ๔.๗   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
                                                                                                                   
ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                               ๕.๑   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
                               ๕.๒   แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ฉบับปรับปรุง และ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของหน่วยงาน
 

ระเบียบวาระที่  ๖        เรื่องอื่น ๆ