ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                     
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
                           
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                       ๔.๑  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๗/๒๕๖๔
                       ๔.๒  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐ ประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๔ 
                       ๔.๓  การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิข้าราชการ ของวไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม และคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์
                       ๔.๔  รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
                       ๔.๕  รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
                       ๔.๖  รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
                       ๔.๗  รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เดือนมิถุนายน  ๒๕๖๔
                       ๔.๘  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๔
                       ๔.๙  ข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
                                                                                                            
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                       ๕.๑  (ร่าง) หลักสูตรทักษะเอาตัวรอดได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสำหรับนักเรียน หลักสูตระยะสั้น หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔
                       ๕.๒  (ร่าง) หลักสูตร Risk Assessment หัวใจสำคัญของการประเมินตนเองทุกประเภท หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔
                       ๕.๓  มาตรฐานภาระงานตามวัตถุประสงค์ของคณะ (OKRs)

                                                                                                                    
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ