ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา  o๙.oo  น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                      
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
                            
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                       ๔.๑  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๘/๒๕๖๔ และ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔
                       ๔.๒  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐ ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
                       ๔.๓  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเตรียมการจัดงานครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม  ๒๕๖๔
                       ๔.๔  รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และการจัดอันดับดาว ประจำปี ๒๕๖๔ (Sustainable Community Development University Rankings ๒๐๒๑, SCD Ranking ๒๐๒๑)
                       ๔.๕  สถิติการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
                       ๔.๖  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบปราณ ๒๕๖๔ และ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สปอว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs มุ่งสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมประจำปี ๒๕๖๔
                       ๔.๗  รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
                       ๔.๘  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๔     
                                                                                      
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                        ๕.๑  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                        ๕.๒  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การลดหย่อนอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔                      
                                                                                               
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ