ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                     
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
                           
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                       ๔.๑  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๔
                       ๔.๒  ขั้นตอนการจัดทำ/ปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่เสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
                       ๔.๓  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐ ประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๔
                       ๔.๔  รายงานข้อมูลหลักสูตร สาขาวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ประจำหลักสูตร และจำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
                       ๔.๕  รายงานผลการดำเนินงานการจัดอบรมออนไลน์ ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
                       ๔.๖  ผลการดำเนินงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
                       ๔.๗  รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
                       ๔.๘  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๔
                                                                                                                                   
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                       ๕.๑  (ร่าง) หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการจัดการชุมชนเข้มแข็ง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔
                       ๕.๒  (ร่าง) หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการจัดตกแต่งอาหาร แนว Food Stylist และ Street Food Dining หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔
                       ๕.๓  (ร่าง) หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการประกอบอาหารไทยเบื้องต้น หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔
                       ๕.๔  (ร่าง) หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน “ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ ๑” หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔
                       ๕.๕  ขอหารือเรื่องการบริการที่ทับซ้อนของงานส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาและวไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม
                       ๕.๖  ขอหารือการบริหารจัดการชุดตรวจ ATK สำหรับการตรวจโควิดให้แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
                       ๕.๗  รายงานผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามข้อกำหนดของ ตัวชี้วัด O๔๒ เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
                       ๕.๘  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง วิธีคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  พ.ศ. ๒๕๖๔
                       ๕.๙  ขอปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์
                       ๕.๑๐ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
                                                                                                                    
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ