ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ วาระพิเศษ

วันพุธที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา  ๑๔.oo  น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ -
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                        ๕.๑ งบยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
                         ๕.๒ ข้อเสนอจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  จากการประชุมเครือข่ายคณบดีสัญจร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ