ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๑o/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                     
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ และ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
                           
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                       ๔.๑  การมอบโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓
                       ๔.๒  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๔ 
                       ๔.๓  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐ ประจำเดือนกันยายน  ๒๕๖๔
                       ๔.๔  รายงานความก้าวหน้าการจัดทำ หนังสือ ๙๐ ปี วไลยอลงกรณ์
                       ๔.๕  รายงานผลการจัดอันดับ U-multirank ๒๐๒๑
                       ๔.๖  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
                       ๔.๗  รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
                       ๔.๘  รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔
                       ๔.๙  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ประจำเดือนกันยายน  ๒๕๖๔
                                                                                                                                   
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                       ๕.๑  (ร่าง) หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรจานโปรดคุณกำหนดได้ พ.ศ. ๒๕๖๔
                       ๕.๒  (ร่าง) แผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
                       ๕.๓  ตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
                                                                                                                                       
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ