ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                      
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔
                            
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                       ๔.๑  การเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
                       ๔.๒  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๔ 
                       ๔.๓  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐ ประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๖๔
                       ๔.๔  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเตรียมการจัดงานครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำเดือนสิงหาคม - ตุลาคม  ๒๕๖๔
                       ๔.๕  ข้อเสนอแนะจากการบริหารจัดการความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
                       ๔.๖  จำนวนบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับวัคซีนโควิด ๑
                       ๔.๗  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๖๔
                                                                                                           
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                        ๕.๑  ตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
                        ๕.๒  แผนการดำเนินกิจกรรม โครงการ U-multirank, Webometrics และ Green University
                        ๕.๓  แผนพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา ๒๕๖๔                       
                                                                                               
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ