ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                      
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔
                            
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                       ๔.๑  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๓/๒๕๖๔
                       ๔.๒  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐ ประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
                       ๔.๓  รายงานการดำเนินงาน Green University
                       ๔.๔  รายงานข้อมูลหลักสูตร สาขาวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และจำนวนนักศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔
                       ๔.๕  การดำเนินงาน KM
                       ๔.๖  รายงานสรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔
                       ๔.๗  กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  รอบสี่
                       ๔.๘  รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
                       ๔.๙  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๔
                       ๔.๑๐ (ร่าง) กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
                                                                                                           
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                        ๕.๑  ข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
                                                                                                 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ