ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑o กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                      
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
                            
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
                       ๔.๑  การเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ฯ ประจำปี ๒๕๖๕
                       ๔.๒  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๕
                       ๔.๓  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
                       ๔.๔  รายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่ พ.ศ. ๒๕๖๔  
                       ๔.๕  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕
                       ๔.๖  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเตรียมการจัดงานครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕
                       ๔.๗  การดำเนินการเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
                       ๔.๘  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
                       ๔.๙  ข้อเสนอแนะจากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๓ เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔)
                       ๔.๑๐  รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมทางด้านสาธารณสุขตามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
                       ๔.๑๑  รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
                       ๔.๑๒  ผลการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
                       ๔.๑๓  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ประจำเดือนมกราคม  ๒๕๖๕
                       ๔.๑๔  รายงานผลการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕
                                                                                                                                 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                        
                                                                                                                       
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ