ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑o มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                      
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
                            
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
                       ๔.๑  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๕
                       ๔.๒  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
                       ๔.๓  รายงานข้อมูลหลักสูตร สาขาวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และจำนวนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔
                       ๔.๔  โครงการอบรมพัฒนา Platform จัดการเรียนรู้ให้เป็นการเรียนรู้เชิงลึกและผสมผสานด้วย MOOCs ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
                       ๔.๕  รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
                       ๔.๖  รายงานสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของบุคลากร ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
                       ๔.๗  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๕
                                                                                                                                 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                       ๕.๑  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา
                       ๕.๒  (ร่าง) หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรครบเครื่องเรื่องสมุนไพรสร้างรายได้ (Complete Course on Herbal for Earn Money) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕
                       ๕.๓  มาตรฐานภาระงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย (OKRs) ประเมินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
                                                                                                                       
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ