ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖o

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖o

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 
ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖o
 
ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
                          ๔.๒   แจ้งมติการประชุมคณบดีสัญจร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
                          ๔.๓   สรุปข้อสั่งการและนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในที่ประชุมมอบนโยบายให้กับข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอคลองหลวง
                          ๔.๔   ปฏิทินการดำเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
                          ๔.๕   กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
                          ๔.๖   สรุปผลการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงปฏิบัติงานล่วงเวลา
                          ๔.๗   รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
                          ๔.๘   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
                          ๔.๙   รายงานเรื่องที่ส่งเข้างานการเงินและบัญชี ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
ระเบียบวาระที่ ๕    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๑   (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
                          ๕.๒   รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
                          ๕.๓   แนวปฏิบัติในการยืมเงินทดรองจ่าย
 
ระเบียบวาระที่ ๖    เรื่องอื่น ๆ