ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                      
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
                            
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
                       ๔.๑  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๕
                       ๔.๒  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
                       ๔.๓  รายงาน “ผลการวิเคราะห์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล” ตามประเด็น O๒๘ ของ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
                       ๔.๔  ขอแจ้งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐๗) และกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดข้อเสนอโครงการริเริ่มสำคัญ ระดับภูมิภาค ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง
                       ๔.๕  รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
                       ๔.๖  การโดนแฮ็คเกอร์โจมตีระบบเว็บไซต์
                       ๔.๗  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๖
                       ๔.๘  รายงานผลการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนภายใน การบริหารจัดการกองทุนและการควบคุมกำกับดูแลกองทุน
                                                                                                                                 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                       ๕.๑  เสนอ(ร่าง) โครงสร้างหน่วยงานภายในที่ได้รับการทบทวนและออกแบบใหม่
                       ๕.๒  (ร่าง) หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการออกแบบสวนสไตล์มินิมอล (Minimal Garden Design) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕
                       ๕.๓  โครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชนนวัตกรรมเชิงพื้นที่ที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
                       ๕.๔  (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
                                                                                                                       
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ