ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                      
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
                            
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
                       ๔.๑  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๕/๒๕๖๕
                       ๔.๒  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐ ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๖๕
                       ๔.๓  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเตรียมการจัดงานครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๕
                       ๔.๔  รายงานการบริการที่ไม่ได้เรียกเก็บค่าบริการแก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของวไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
                       ๔.๕  จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
                       ๔.๖  รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
                       ๔.๗  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕
                       ๔.๘  รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๕
                       ๔.๙  สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอใช้สถานที่ในการสอบข้อเขียนบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจแห่งชาติ ในสังกัดสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ                       
                                                                                                                                 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                       ๕.๑  รายงานผลการจัดอันดับ THE Impact Rankings ๒๐๒๒
                       ๕.๒  ประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
                                                                                                                       
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ