ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ 

วันพฤหัสบดีที่ พ.ศ. ๕๔๓

เวลา  .  น.

--------------------------------------