ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                      
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕
                            
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
                       ๔.๑  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๘/๒๕๖๕
                       ๔.๒  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
                       ๔.๓  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเตรียมการจัดงานครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๕
                       ๔.๔  ถอดบทเรียนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
                       ๔.๕  รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
                       ๔.๖  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ (U2T for BCG) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
                       ๔.๗  รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
                       ๔.๘  กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
                       ๔.๙  กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
                       ๔.๑๐ รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
                       ๔.๑๑ รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ 
                                                                                                                                 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                       ๕.๑  (ร่าง) แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
                       ๕.๒  การกำหนด/การเขียน “ชื่อ “ มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่ม Ranking Website
                                                                                                                       
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ