ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                      
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕
                            
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
                       ๔.๑  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๙/๒๕๖๕
                       ๔.๒  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
                       ๔.๓  รายงานข้อมูลหลักสูตร สาขาวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และจำนวนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕
                       ๔.๔  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ (U2T for BCG) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
                       ๔.๕  รายงานสรุปทุนวิจัยที่ได้รับและสัดส่วนอาจารย์ที่ได้รับทุนรายคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
                       ๔.๖  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
                       ๔.๗  รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
                       ๔.๘  รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖
                       ๔.๙  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕                       
                                                                                                                                 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                       ๕.๑  รายงานผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
                       ๕.๒  (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
                       ๕.๓  (ร่าง) หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรเนื้อสัตว์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (Meat and Meat Product Processing) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕
                                                                                                                       
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ