ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                      
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕
                            
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
                       ๔.๑  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๕
                       ๔.๒  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
                       ๔.๓  รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะ  (Digital literacy) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
                       ๔.๔  รายงานผลการสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุขของบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
                       ๔.๕  รายงานข้อมูลหลักสูตร สาขาวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และจำนวนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕
                       ๔.๖  รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
                       ๔.๗  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕                    
                                                                                                                                                  
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                       ๕.๑  รายงานผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕
                       ๕.๒  (ร่าง)  กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
                                                                                                                                           
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ