ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา  ๑๓.๓o  น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                            ๑.๑     ถ่ายทอดและมอบหมายนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                            ๔.๑    แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๖
                            ๔.๒    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 
                            ๔.๓    รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ “ห้องสมุดมนุษย์หนังสือมีชีวิต” และกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเข้าสอบและการทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (IC3 และ ICDL)
                            ๔.๔    รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕                            
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                            ๕.๑     ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามข้อกำหนดของข้อ O๒๘ และผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามข้อกำหนดของ ตัวชี้วัด O๔๒ เพื่อเตรียมการรับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
                            ๕.๒    การเสนอชื่อกลุ่มงาน ในโครงสร้างส่วนราชการงานเวชคลินิกและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
                            ๕.๓    รายงานสรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
                            ๕.๔    (ร่าง)  กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
                            ๕.๕    (ร่าง)  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีวางพวงมาลา ประจำปี ๒๕๖๖
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
                            ๖.๑    การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารแทนตำแหน่งที่ว่าง
                             ๖.๒    การเลือกกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้แทนคณบดี