ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา  ๑๓.oo  น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 
ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖o
 
ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่องสืบเนื่อง
                          -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
                          ๔.๒   รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
                          ๔.๓   ขั้นตอนการดำเนินการตรวจประเมินหลักสูตรเพื่อขอขึ้นทะเบียน TQR
                          ๔.๔   รายงานผลการดำเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์
                          ๔.๕   สรุปจำนวนหนังสือที่ได้รับการอนุมัติให้จัดซื้อ, Green Library และ Webometrics Ranking
                          ๔.๖   รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
 
ระเบียบวาระที่ ๕    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๑   ข้อเสนอแนะจากสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ