ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา  ๑๓.๓o  น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                      
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
                            
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
                       ๔.๑  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏ ประจำเดือนมกราคม  ๒๕๖๖
                       ๔.๒  แผนการดำเนินการสนับสนุนมหาวิทยาลัย
                       ๔.๓  สรุปแผนพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตรระยะ ๕ ปี
                       ๔.๔  หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาระดับหลักสูตรสู่หลักเกณฑ์ AUN-QA
                       ๔.๕  รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การเข้าสอบและการทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  (IC3 และ ICDL)
                       ๔.๖  รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
                       ๔.๗  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖
                       ๔.๘  รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนมกราคม  ๒๕๖๖
                       ๔.๙  มติคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย
                                                                                                                                                  
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                       ๕.๑  การพิจารณาให้ใช้กรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ และสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ไปพลา
                       ๕.๒  การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การคิดจำนวนชั่วโมงปฏิบัติงาน
                       ๕.๓  การพิจารณาปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง วิธีคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
                       
                                                                                                                                           
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ