ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา  ๑๓.๓o  น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                      
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
                            
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
                       ๔.๑  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏ ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๖
                       ๔.๒  การจัดตั้งสมาคมนักเทคโนโลยี
                       ๔.๓  รายงานข้อมูลหลักสูตร สาขาวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ และจำนวนผู้สมัครผ่านการคัดเลือกและผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
                       ๔.๔  รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การเข้าสอบและการทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  (IC3 และ ICDL) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
                       ๔.๕  รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
                       ๔.๖  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
                                                                                                                                                  
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                       ๕.๑  ผลการวิเคราะห์ภารกิจหน่วยงานภายใน และโครงสร้างหน่วยงานภายใน (ใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๙                       
                                                                                                                                           
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ