ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา  ๑๓.๓o  น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                      
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
                            
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
                       ๔.๑  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏ ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๖๖
                       ๔.๒  รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
                       ๔.๓  รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
                       ๔.๔  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
                       ๔.๕  รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
                                                                                                                                                                         
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                       ๕.๑  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ...   
                       ๕.๒  ขอหารือเรื่องการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย                    
                                                                                                                                           
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
                       ๖.๑  โครงการ PITCHING ความพร้อม และไอเดีย ในการจัดทำโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพจังหวัด ... พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๗๐