ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา  ๑๓.๓o  น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                      
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖
                            
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
                       ๔.๑  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏ ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๖๖
                       ๔.๒  รายงานผลการดำเนินงาน ติดตามความก้าวหน้าโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ คณะครุศาสตร์
                       ๔.๓  การติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)
                       ๔.๔  โครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชนนวัตกรรมเชิงพื้นที่ที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ภายใต้โปรแกรม ๑๖ ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Reinventing University)
                       ๔.๕  รายงานการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
                       ๔.๖  รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖
                       ๔.๗  (ร่าง) กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
                       ๔.๘  รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
                       ๔.๙  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖
                       ๔.๑๐  รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๖๖
                                                                                                                                                                         
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                       ๕.๑  ผู้ได้รับการเสนอปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  นางขวัญเรือน  เทียนทอง   
                       ๕.๒  ผู้ได้รับการเสนอปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  พระราชสิทธิวราจารย์ (อุดม สุทฺธสีโล)  และนายมณฑล  มานิตย์  
                       ๕.๓  (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
                       ๕.๔  ประมาณการรายได้ และประมาณการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗     
                                                                                                                                           
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ