ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา  ๑๓.๓o  น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                      
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖
                            
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
                       ๔.๑  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏ ประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๖
                       ๔.๒  การติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
                       ๔.๓  รายงานการจดทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
                       ๔.๔  รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
                       ๔.๕  รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
                       ๔.๖  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
                       ๔.๗  รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๖
                       ๔.๘  รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                           
                                                                                                                                           
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ