ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา  ๑๓.๓o  น.

ณ ห้องประชุม SLB 603 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

--------------------------------------

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                            ๑.๑  กำหนดการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) จำนวน ๔ ฐานข้อมูล
                            ๑.๒  ขอเชิญเข้าอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์”
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                            ๔.๑    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏ ประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๖
                            ๔.๒    รายงานความก้าวหน้าการขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA 
                            ๔.๓    ผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา ๒๕๖๖
                            ๔.๔    รายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๖
                            ๔.๕    รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖
                            ๔.๖    รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
                            ๔.๗    โครงการมหกรรมนิทรรศการวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแห่งความสมดุลและยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๖ (Valaya Alongkorn Sustainable 2023)
                            ๔.๘    รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖
                            ๔.๙    รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๖
                            ๔.๑๐  รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                            ๕.๑     ระบบบริหารอาจารย์นักพัฒนา                        
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ