ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ o๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา  ๑๓.๓o  น.

ณ ห้องประชุม SLB 603 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

--------------------------------------

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                            
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                            ๔.๑    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏ ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๖
                            ๔.๒    การติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
                            ๔.๓    รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
                            ๔.๔    รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
                            ๔.๕    รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
                            ๔.๖    รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
                            ๔.๗    รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๖
                            ๔.๘    รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
                           
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                            ๕.๑     แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติการหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
                            ๕.๒     การเปลี่ยนแปลงสีประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร
                            ๕.๓     ขอหารือเรื่องการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๖
                            ๕.๔     ขอหารือเรื่องการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ