ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา  ๑๓.๓o  น.

ณ ห้องประชุม SLB 603 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

--------------------------------------

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                            
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                            ๔.๑    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏ ประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๖
                            ๔.๒    โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
                            ๔.๓    บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
                            ๔.๔    ปฏิทินการดำเนินงาน EdPEx ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
                            ๔.๕    สรุปผลการประเมินคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน จากระบบ TQA Smart-Ex ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
                            ๔.๖    ผลการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๖ (Thailand Research Expo 2023)
                            ๔.๗    ผลการจัดแสดงนิทรรศการในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี ๒๕๖๖ TechnoMart 2023
                            ๔.๘    รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
                            ๔.๙    รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
                            ๔.๑๐  หลักสูตรประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ “นักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์นม ระดับ ๒”
                            ๔.๑๑  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
                            ๔.๑๒  รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๖
                            ๔.๑๓  รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
                           
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                            ๕.๑    การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
                            ๕.๒    ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย
                            ๕.๓    (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (IEEE Conference, CITSM)
                            ๕.๔    ขอหารือการกำหนดวันครบรอบ ๕๐ ปี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
                           ๖.๑    การเยี่ยมชมอาคารปฏิบัติการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Trade) เพื่อให้แนวทางในการบริหารจัดการอาคาร