ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๑o/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา  ๑๓.๓o  น.

ณ ห้องประชุม SLB 603 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

--------------------------------------

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                            
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
                            ๓.๑   การบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Trade)
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                            ๔.๑    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏ ประจำเดือนกันยายน  ๒๕๖๖
                            ๔.๒    โครงการสถาบันวิจัยและพัฒนาสัญจร 
                            ๔.๓    รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖
                            ๔.๔    รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
                            ๔.๕    การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
                            ๔.๖    รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
                            ๔.๗    รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖
                            ๔.๘    รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนกันยายน  ๒๕๖๖
                            ๔.๙    รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖
                            ๔.๑๐  รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำการศึกษา ๒๕๖๕  
                            ๔.๑๑  ปฏิทินการดำเนินงาน EdPEx ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖                          
                           
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                            ๕.๑    แผนการพัฒนาอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐
                            ๕.๒    การส่งเสริมการสร้างรายได้จากนวัตกรรม
                           
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ