ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา  ๑๓.๓o  น.

ณ ห้องประชุม SLB 603 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                                ๑.๑   การกำหนดหน่วยงานผู้เก็บรักษาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของมหาวิทยาลัย

                                ๑.๒   ผลการประกวดผลงานสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาเชิงพื้นที่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

                          

ระเบียบวาระที่  ๒        รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖

                 

ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                                ๓.๑   รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๖๖

                                ๓.๒   การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗)

                                ๓.๓   การติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

                                ๓.๔   นำเสนอผลการดำเนินงานวิจัย ของ อาจารย์ไชย มีหนองหว้า

                                ๓.๕   รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

                                ๓.๖   รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

                                ๓.๗   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

                                ๓.๘   รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๖๖

                                                                               

ระเบียบวาระที่  ๔        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                                ๔.๑   (ร่าง) กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

                                ๔.๒   การเลือกกันเองเป็นคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

                                                                                                                              

ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่องอื่น ๆ